Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte tussen Art-Meubelen, hierna toe noemen: ‘verkoper’ en een wederpartij, hierna te noemen: ‘Koper’.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden voor de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. Art-Meubelen en de Koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zowel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voor doet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Art-Meubelen niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Art-Meubelen enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Art-Meubelen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Bestellen

Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij er een termijn van aanvaarding vermeldt wordt. Een aanbieding vervalt indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door Art-Meubelen.
Een bestelling van kussens of andere producten is niet geldig indien Art-Meubelen uw woon- of verblijfplaats niet eenduidig vast kan stellen.

Artikel 3. Prijzen en kosten

De prijzen in de online winkel van Art-Meubelen zijn inclusief 21 % btw. De prijzen die in de online winkel van Art-Meubelen worden genoemd zijn exclusief verzend- en administratiekosten.
Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Artikel 4. Levering

Art-Meubelen betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het leveren van de bestelde artikelen. Art-Meubelen levert de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in overleg met de klant.
Art-Meubelen is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Artikel 5. Herroepingsrecht

Voor al online aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. In deze periode heeft de koper een herroepingsrecht; dit betekend dat men de mogelijkheid heeft zonder verplichtingen van de kant van de koper de artikelen die men heeft ontvangen terug te zenden. In dat geval dient de koper de artikelen onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking terug te zenden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper.

Artikel 6. Transportgarantie

Alle zendingen worden door Art-Meubelen verzekerd. Als u vóór het openen van uw pakket schade constateert aan de verpakking, neem dan meteen contact op met Art-Meubelen.
Als u het pakket al hebt geopend op het moment dat u de schade constateert, dient u beschadigingen aan artikelen binnen 2 dagen na levering per e-mail te melden bij Art-Meubelen anders worden deze niet meer geaccepteerd.

Artikel 7. Betaling

Art-Meubelen heeft 2 betalingsmogelijkheden:

Per bank
U doet uw betaling via uw eigen bank d.m.v. een overschrijving.

Betaling bij levering:
In dit geval betaalt u bij aflevering met contant geld bij levering aan onze bezorgers.

Artikel 8. Reclamatie

Mocht u niet tevreden zijn over de producten van Art-Meubelen, neem dan per e-mail contact op met Art-Meubelen. Mocht u een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel u daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact op met Art-Meubelen op. Art-Meubelen heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

Artikel 9. Garantie

De door Art-Meubelen te leveren producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik in Nederland.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door koper en/of door derden.
Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en daarover tijdig is gereclameerd, zal Art-Meubelen het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan. In geval van vervanging is de koper gehouden het vervangen product ten eerste aan Art-Meubelen te retourneren, tenzij Art-Meubelen anders aangeeft.

Gezien het gaat om houten meubelen, willen wij u erop wijzen dat het hout kan gaan werken. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

Art-Meubelen blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte kussens of andere producten zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan.

Artikel 11. Privacy

Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan Art-Meubelen zonodig uw persoonsgegevens te gebruiken.
Voor elk websitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.
Art-Meubelen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Art-Meubelen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.
Voor een uitgebreidere uitleg van zie onze privacy policy.

Artikel 12. Overmacht

Art-Meubelen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Art-Meubelen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Art-Meubelen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

Artikel 13. Aansprakelijkheidsuitsluiting

De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Art-Meubelen op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Art-Meubelen kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Art-Meubelen is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
Art-Meubelen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen van stoffen, leder, hout of andere materialen.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Art-Meubelen partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Copyright

Niets uit de website van Art-Meubelen mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Art-Meubelen.